הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
Class/Object:
TreeMenuWebPart
Method Name:
RenderWebPart(EventArgs e)
Extra Description:
general error
Error Message
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Microsoft.SharePoint.Publishing.Navigation.PortalSiteMapNode.GetNavigationChildren(NodeTypes includedTypes, NodeTypes includedHiddenTypes, Boolean trimmingEnabled, OrderingMethod ordering, AutomaticSortingMethod method, Boolean ascending, Int32 lcid)
at Microsoft.SharePoint.Publishing.Navigation.PortalSiteMapNode.GetNavigationChildren(NodeTypes includedTypes, NodeTypes includedHiddenTypes, OrderingMethod ordering, AutomaticSortingMethod method, Boolean ascending, Int32 lcid)
at Microsoft.SharePoint.Publishing.Navigation.PortalSiteMapNode.GetNavigationChildren(NodeTypes includedHiddenTypes)
at Ladpc.Internet.SharePoint.LadpcECM.Utilities.getSiteMapNodeCollection(PortalSiteMapNode portalSiteMapNode)
at Ladpc.Internet.SharePoint.LadpcECM.Utilities.getSiteMapNodeCollection(MenuHelper menuHelper, Int32 fromIndex, Int32 toIndex)
at Ladpc.Internet.SharePoint.LadpcECM.Utilities.getSiteMapNodeCollection(MenuHelper menuHelper)
at Ladpc.Internet.SharePoint.LadpcECM.WebParts.TreeMenu.TreeMenuWebPart.<>c__DisplayClass11_0.b__0()

ערך שדה כותרת.

ערך שדה תוכן דף. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ערך שדה כותרת.