rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

העירייה

אגפים ומחלקות
כאן תוכלו להכיר ולתקשר עם יחידות העירייה השונות ובכללן המוקד העירוני, הממונה על פניות הציבור ומנהל תחום האינטרנטי העירוני.
טפסים ומסמכים
חסכו זמן והורידו אליכם טפסים עירוניים אותם תוכלו להדפיס, למלא ולשלוח.
דרושים ומכרזים
כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.
חוקי עזר
חוק עזר הוא חוק שתקף בתחומה של רשות מקומית במדינת ישראל ונחקק על ידי רשויות מקומיות ואיגודי ערים.
כאן תוכלו להיחשף לחוקי העזר התקפים בקריית מוצקין
אתיקה וחופש המידע
עיריית קריית מוצקין חרתה על דגלה לאמות מידה גבוהות בתחומי האתיקה, השירות העירוני והנגשת המידע לתושב.
תקציב העירייה
כאן תמצאו פירוט התקציבים השנתיים והדו"חות כספיים של העירייה כפי שאושרו על-ידי מועצת העיר.
חירום ובטחון
איגדנו עבורכם את המידע החשוב ביותר בנושאי חירום וביטחון מגורמי משטרת ישראל, פיקוד העורף, מכבי האש ומד"א.
דו"ח מבקר העירייה
כאן תמצאו את דו"חות הביקורת העירונית השנתי כפי שפרסם מבקר העירייה.
החברה הכלכלית
החברה הכלכלית של קריית מוצקין הינה תאגיד עירוני שקם על מנת לקדם פרויקטים ויוזמות כלכליות בתחומי העיר.
משרד הפנים
משרד הפנים