rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות

אתיקה וחופש מידע

הקוד האתי של העירייה
עובדי עיריית קריית מוצקין פועלים ברוח הקוד האתי שגובש והונהג בעירייה למן שנת 2012.
יעדים ומדדים לפי מחלקות ושירותים
בין העירייה ותושביה צריכה להתקיים מערכת של תיאום ציפיות ביחס לטיב השירותים שהעירייה מחויבת לספק. רשימת היעדים והמדדים לפי מחלקות ושירותים היא הבסיס למערכת זו.
חוק חופש המידע
חוק ותקנות חופש המידע מחייבים רשות ציבורית לשקיפות ולמסירת מידע באשר לפעילותה של רשות ציבורית. עיקריהם מפורטים כאן.