rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
16/10/2017

הנדסה ותשתיות

אודות מנהל ההנדסה
מנהל התכנון וההנדסה, משמש סמכות מקצועית בכל הנושאים ההנדסיים הקשורים בתכנון עיר ואדריכלות, תשתיות, רישוי בנייה, תחבורה וחנייה, מבני ציבור, פיתוח ותקציבים.
תשתיות
המחלקה אמונה על עבודות תחזוקה, שדרוג ותכנון של מערכות התשתית בעיר : ניקוז, כבישים, מדרכות ותאורה.
רישוי מבנים וארנונה
המחלקה אמונה על מתן הנחיות לאדריכלים, קבלנים ותושבים בבקשות להיתרי בנייה, תוספות בנייה, פיקוח ובקרה עליהם.
תחבורה וחנייה
המחלקה מרכזת את ועדת תיאום התחבורה ברשות במקומית ומשמשת גורם מנחה מקצועי למועצת העיר, לתושבים וגופים עמיתים בנושא זה.
מבני ציבור
המחלקה אמונה על תכנון, פיקוח, בקרה ונגישות נכים הנוגעים לבנייתם, תחזוקתם ושיפוצם של מבני ציבור ברחבי העיר.
פיתוח ותקציבים
המחלקה מלווה את הליכי הפיתוח והקצאת המשאבים להליכי בנייה ופרויקטים המתבצעים ברחבי העיר.