rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות

מרכז פסג"ה

מרכז פסג"ה קריית מוצקין נושא באחריות כוללת להתפתחותם ולקידומם המקצועי של עובדי הוראה באזור הקריות . הפיתוח המקצועי נעשה לכל אורך שנות הקריירה המקצועית על פי תחומי דעת, תפקיד ארגוני-מערכתי ובמגוון מסגרות למידה. המרכז נותן מענה מקצועי איכותי בהלימה לצורכי השטח ובהם: מוסדות החינוך, דגשי הרשויות המקומיות, קדימויות המחוז והדגלים החינוכיים של משרד החינוך תוך תיאום בין כל הגורמים, ואיגום מרבי של כל המשאבים.

במרכז שמים דגש על:
קידום מקצועי יישומי ואישי, פיתוח מנהיגות חינוכית, למידת עמיתים, העצמה התחדשות וצמיחה. מרכז פסג"ה קרית מוצקין משמש גם בית-לעובדי הוראה ומקום מפגש לימודי מקצועי שמטרתו: טיפוח, פיתוח, העשרה, ליווי, הכשרה וקידום עובדי ההוראה באזור.

כתובת: מרכז פסג"ה רחוב שפרינצק 13 קרית מוצקין
טלפון: 04-8700691
פקס: 04-8732846
מען למכתבים: ת.ד 14 עיריית קריית מוצקין
דוא"ל :  pisga@pisgam.org.il
כתובת אתר האינטרנט של מרכז הפסג"ה:   http://www.pisgam.org.il