rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

רישוי עסקים> פקס 04-6370236

מהו רישיון לניהול עסק?
הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
אילו עסקים חייבים ברישיון?
לא כל עסק חייב ברישיון. העסקים טעוני הרישוי מפורטים בצו רישוי עסקים התשנ"ה (1995).
רשויות הרישוי המעורבות בתהליך
רשימת הרשויות הארציות והמקומיות המלאה, כאשר לא כולן מעורבות בתהליך אישור של סוגי העסקים.
הליך רישוי עסק
מהצעד הראשון של הגשת בקשה במשרדי העירייה ועד לשלב של הנפקת רישיון עסק.
מהם הכללים המחייבים בעלי עסק?
מטרת חוק רישוי עסקים הינה שמירה נאותה של הסביבה, מניעת מפגעים ומטרדים, הבטחת שלום הציבור ובטיחותו. ניהול עסק עם רישיון מבטיח שננקטו כל האמצעים להגנה על שלום הציבור.