rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

החברה הכלכלית

חזון החברה
 
חזון החברה הכלכלית הוא לשמש כגשר ומנוף כלכלי לפיתוח וקידום העיר קריית מוצקין באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי, תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה. לחברה הכלכלית לפיתוח קריית מוצקין כתאגיד עירוני, תפקיד חשוב ומשמעותי ברשות המקומית.
 
מטרות החברה
 
עיקר מטרותיה של החברה הן יצירה וקידום פרויקטים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים ו/או פרטיים המצויים בגבולות הרשות המקומית ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר.
 
פעילויות ופרויקטים אלו באים לידי ביטוי בעיקר ביזמות בעלת זיקה מוניציפלית כגון: בניה, תשתיות, שיקום שכונות, פינוי ובינוי שכונות, תחבורה, נוער, ספורט ועוד.

החברה אינה מתוקצבת על ידי העירייה ו/או כל גוף אחר ופועלת על בסיס עסקי, בעלת מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים, וכזו היא מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות בקרב הרשות המקומית.

דוח כספי החברה הכלכלית לשנת 2016.

בעלי תפקידים:
מנכ"ל עידן בן דוד
אדמיניסטרטורית רונית פרץ
לפניות: ronit@motzkin.org