הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תעריפי ארנונה, הנחות והשגות

על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) כפי שהוא בתוקף – במועד פרסום הצו ,

​​​להלן הזכאים להנחות : 

 • פנסיונרים מקבלי קצבת זקנה יקבלו הנחה 25% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.
 • אזרח ותיק שסך כל הכנסותיו לפי חוק ההסדרים במשק יקבל הנחה בגובה של עד 30% על פי מבחן הכנסות.
 • פנסיונרים מקבלי גמלת השלמת הכנסה מביטוח לאומי יקבלו הנחה 100% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.
 • זכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957. או גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת גרמניה בשל רדיפת הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי מהשנים 1953-1965 יהיו זכאים להנחה של 66% ל-70 מ"ר משטח הדירה עד 4 נפשות ול-90 מ"ר מ-5 נפשות. 
 • אסירי ציון, ובן משפחה של הרוג מלכות, הזכאי לתגמולים לפי חוק התמלוגים לאסירי ציון ובני משפחותיהם תשנ"ב 1992, חסידי אומות עולם או בן זוג יהיו זכאים להנחה של 66% ל-70 מ"ר משטח הדירה עד 4 נפשות ול-90 מ"ר מ-5 נפשות. 
 • עולה חדש יקבל הנחה 90% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הדירה ל-12 חודשים בתקופה עד 24 חודש מיום עלייתו ארצה. 
 • נכה הזכאי לקצבת חודשית בדרגת אי כושר השתכרות מ-75% ומעלה יקבל הנחה 80%. 
 • נכה בדרגת נכות רפואית 90% ומעלה שכושר השתכרותו לא נפגע יקבל הנחה 40%. 
 • בעל תעודת עיוור לפי חוק שירות הסעד יקבל הנחה 90%. 
 • מקבל גמלה להבטחת הכנסה יקבל הנחה 70% (לפי אישורים). 
 • מקבל גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק ביטוח יקבל הנחה 70%. 
 • מקבל תשלום הבטחת מזונות מהביטוח הלאומי, הנחה עד 70% ל-100 מ"ר לפי אישור מביטוח לאומי והחלטת ועדת הנחות. 
 • העירייה תעניק הנחות לבעלי הכנסות נמוכות לפי אמות מידה שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה. לפי טבלאות הנמצאות במשרדי העירייה במחלקת הגביה.
 • הנחות לסטודנטים- בהתאם להנחייה של הנחה לבעלי הכנסות נמוכות, כרשום לעיל. 
 • הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות יקבל הנחה 20%. 
 • נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה 1970 יחולו עליו הוראות חוק רשויות מקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה וכו') יקבלו 66% הנחה מ-70 מ"ר ל-4 נפשות, 66% מ-90 מ"ר מעל 4 נפשות. 
 • ילד נכה  (על פי ביטוח לאומי הוגדר כנכה וטרם מלאו לו 18 )- כשבן או בת של מחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה בלימודים וסידורים לילד נכה) – הנחה של 33% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס.

​​אופן בקשת הנחה בארנונה

בקשה להנחה ניתן להגיש רק במידה וחשבון הארנונה מתנהל ע"ש הדייר המחזיק/הרשום בנכס. לשינוי הרישום יש להצטייד בהעתק חוזה שכירות/רכישה. 
יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף את האישורים הבאים:
 • תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר לשנת הכספים אשתקד או לחילופין תלושי משכורת 1.1-31.12 של שנת הכספים אשתקד.
 • או תצהיר בפני עו"ד/ביהמ"ש על גובה ההכנסה ואישור המוסד לביטוח לאומי כי הינך רשום/ה כלא שכיר/ה ולא עצמאי/ת במידה ולא עבדת בחודשים הנ"ל.
בקשות להנחות יוגשו עד 31.5 בשנה ויוגבלו כדלקמן : טיפול רפואי ממושך שגרם להוצאות חריגות, אסון אישי שהרע את מצבו החומרי.

קביעת תעריפי הארנונה כפופה להוראת חוק ההסדרים במשק המדינה והנחיות ועדת הכספים של הכנסת. 

הערה : אין בתשלום מראש כדי לפטור מעדכון החיוב בתעריף הארנונה בהתאם לחוק ההסדרים.


​*בנושא השגות בארנונה יש לפנות בכתב בלבד לגזברית העירייה ומנהלת מחלקת הארנונה הגברת נירה בר יאיר, דואל:  giz@motzkin.org​
תעריפי ארנונה, הנחות והשגות